Navigácia

Obsah

CENNÍK ZA SOCIÁLNE SLUŽBY 
 
Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča ako verejný poskytovateľ sociálnej služby na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Partizánska Ľupča.
Výšky úhrad za sociálne a nadštandartné služby sú schvaľované Obecným zastupiteľstvom v Partizánskej Ľupči a sú súčasťou VZN obce.
 

Stránka

  • 1