Navigácia

Obsah

PODMIENKY PRIJATIA
 
Prijímanie občanov do nášho zariadenia pre seniorov je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Občan, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení môže podať žiadosť o poskytovanie sociálnej služby písomne (osobne, poštou) na adresu zariadenia: Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča 84, 032 15.
 
Prílohou žiadosti o poskytovanie sociálnej služby sú:
  • kópia právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
  • kópia Posudku o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme (napr. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku) 
  • overené Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydáva obec alebo mesto podľa trvalého pobytu občana. Žiadateľ o umiestnenie v zariadení pre seniorov zasiela Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu resp. doklad o nepriaznivom zdravotnom stave obci alebo mestu, v ktorom ma trvalý pobyt.
 
Tlačivo žiadosti obce Partizánska Ľupča sú prístupné v sekci Tlačivá a formuláre, pre ostatné mestá a obce kontaktujte, príslušnú obec alebo mesto.
 
Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadostí, radi Vám  pomôžeme.