Menu
Zariadenie pre seniorov KARITA
KARITA
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča
Zariadenie pre seniorovPartizánska Ľupča

Charakteristika

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča je rozpočtová  organizácia obce Partizánska Ľupča, jej  zriaďovaciu listinu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči dňa 08. 04. 2015. Štatutárnym zástupcom je riaditeľka PhDr. Ľubomíra Gloneková.

Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 40 klientov, o ktorých sa stará 28 členný kolektív zamestnancov. 

Cieľovou skupinou zariadenia sú seniori.

Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je určené fyzickej osobe, ktorá
 • dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 
 • dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa
 • poskytuje 
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
 • zabezpečuje záujmová činnosť,
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

27 zamestnancov
40 klientov
7 ročné skúsenosti
PRE VIAC INFO O NAŠOM ZARIADENÍ PRE SENIOROV
ako sa stať klientom