Navigácia

Obsah

O nás

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča je rozpočtová organizácia obce Partizánska Ľupča. Dňa 08. 04. 2015 Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči schválilo zriaďovaciu listinu novej obecnej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou pod názvom Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča vzniklo prestavbou bývalej materskej škôlky. Prestavba spočívala v stavebných úpravách existujúcej budovy a v prístavbe dvoch pavilónov v prednej časti pozemku. Tento projekt bol spolufinancovaný úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania, časť úverom z banky a časť z vlastných zdrojov obce.

Zariadenie pre seniorov KARITA je situované v tichom prostredí Partizánskej Ľupče, kde budú môcť naši seniori plnohodnotne a dôstojne prežívať svoju jeseň života.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Poslaním rozpočtovej organizácie je vytváranie podmienok pre plnohodnotný a harmonický život prijímateľov sociálnych služieb, podporovanie rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.

V zariadení sa snažíme, aby naši klienti - prijímatelia sociálnej služby pookriali, nabrali nových životných síl, sociálne zrehabilitovali, aby ich jeseň života bola krásna, plná spomienok, mnohých priateľstiev a zrkadlom našej práce je vyčarovať úsmev na tvári prijímateľa sociálnej služby.