Navigácia

Obsah

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča - je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejný poskytovateľ je povinný zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/20104

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča 

Sídlo a adresa Partizánska Ľupča 84, 032 15 Partizánska Ľupča

Štatutárny zastupca: PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,

IBAN: SK28 5600 0000 00817715 4001 

IČO: 42433819

DIČ: 220088751

e-mail: riaditelka@zpskarita.sk

tel: 044 2028 925