Navigácia

Obsah

SPÔSOB PLATBY
 
Spôsob platenia úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi sociálnej služby zmluvne dohodnutú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za kalendárny mesiac najneskôr do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa sociálna služby poskytla formou úhrady do pokladne poskytovateľa alebo bezhotovostnou platbou na účet poskytovateľa IBAN SK28 5600 0000 0081 7715 4001.