Navigácia

Obsah

Poskytovanie sociálnych služieb

Sociálne služby poskytované rozpočtovou organizáciou vychádzajú z potrieb regiónu, požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností organizácie.

Výšky úhrad za sociálne služby sú schvaľované Obecným zastupiteľstvom v Partizánskej Ľupči a sú súčasťou VZN obce.

Zariadenie je otvorené aj pre verejnosť a prípadní záujemcovia ho môžu osobne navštíviť. Kvalifikovaní odborní zamestnanci im poskytnú všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky prijatia a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a ukážu im, v akom prostredí seniori žijú a trávia voľný čas.

Cieľovou skupinou zariadenia sú seniori.

Služby sú zabezpečované na základe písomných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby medzi zariadením a prijímateľmi sociálnych služieb.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča poskytuje sociálne služby na základe registrácie v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb na Žilinskom samosprávnom kraji.