Navigácia

Obsah

Druhy poskytovaných služieb

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)  je určené fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa

 • poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
 • zabezpečuje záujmová činnosť,
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

V zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

Ubytovanie je zabezpečené v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách s vlastným sociálnych zariadením, stravovanie vo vlastnej stravovacej prevádzke.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je predloženie vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ktoré vydá v mieste trvalého pobytu žiadateľa obec resp. mesto. Okrem prípadov, ak sa má poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

Sociálnu službu v zariadení pre seniorov nemožno poskytovať osobe:

 • trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie,
 • osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou,
 • osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala spolunažívanie (asociálne správanie, alkoholizmus, toxikománia),
 • osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Odľahčovacia služba - je určená osobám, ktoré opatrujú iné osoby zdravotne ťažko postihnuté počas obdobia, v ktorom tieto osoby nemôžu opatrovanie vykonávať. Odľahčovaciu službu možno poskytnúť v prípade voľných kapacít v zariadení najviac po dobu 30 dní v kalendárnom roku ambulantnou alebo pobytovou formou.