Navigácia

Obsah

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
 
podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.  z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Prehlásenie prevádzkovateľa:
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom zodpovednej osoby (DZO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. 
 
Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk s.r.o.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/42433819
         
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami  žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.