Navigácia

Obsah

DOBROVOĽNÍCTVO
 

Na poskytovaní komplexných sociálnych služieb v zariadení sa môžu podieľať aj dobrovoľníci.

Dobrovoľník/čka je podľa zákona č. 406/2011 Z. z.  o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre klientov zariadenia s ich súhlasom v ich prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené uvedeným zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

  • vykonáva mimo svojich pracovných povinnosti, služobných povinnosti, a študijných povinnosti vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
  • nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom alebo študentom,
  • vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Zmluvu v rámci svojej činnosti pripravuje a s dobrovoľníkom uzatvára zariadenie podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahom zmluvy sú práva a povinnosti dobrovoľníka/čky, v ktorých je definovaná ich rola vo vzťahu ku klientovi, spolupracovníkovi a verejnosti.

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

Podľa schopnosti, zručnosti alebo vedomosti zariadenie ponúka pre záujemcov zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na pozície:

  • sociálny pracovník,
  • opatrovateľ/ka

Za koordináciu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v zariadení, administratívu spojenú s dobrovoľníckym programom a za informovanie o dobrovoľníctve smerom dovnútra i navonok zodpovedá Mgr. Oľga Kučavíková – tel. kontakt  044 2028 924.