Navigácia

Obsah

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča je rozpočtová organizácia obce Partizánska Ľupča, jej  zriaďovaciu listinu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči dňa 08. 04. 2015. Štatutárnym zástupcom je riaditeľka PhDr. Ľubomíra Gloneková.
Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 40 klientov, o ktorých sa stará 28 členný kolektív zamestnancov. 
Cieľovou skupinou zariadenia sú seniori.
Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je určené fyzickej osobe, ktorá
 • dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 
 • dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa
 • poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
 • zabezpečuje záujmová činnosť,
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.