sobota, 21. október 2017

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

 • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

 • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

 • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

 • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

 • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov od 1.1.2009.

Postup pri podávaní žiadosti do zariadenia pre seniorov:

 1. Na príslušnom miestnom úrade v mieste trvalého bydliska občana, je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá občanovi poskytne priamo príslušný miestny úrad.
 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré občanovi vydá príslušný miestny úrad, je potrebné doručiť na sociálno–zdravotný úsek zariadenia spolu s vyplnenou žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby.
  Táto podmienka neplatí, ak sa sociálna služba poskytuje fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, a ak sa jej poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
  Tlačivo si môžete stiahnuť tu:
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 3. K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby je potrebné doložiť ďalšie vyplnené tlačivá:
  Ďalšie tlačivá:
  • Vyhlásenie o majetku s overeným podpisom
  • K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby je potrebné doložiť fotokópiu rozhodnutia o výške dôchodku a potvrdenie o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok - vydáva Sociálna poisťovňa.

Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadostí, radi Vám  pomôžeme.

Prijímateľ sociálnej služby si môže do zariadenia  priniesť veci osobnej potreby, hygienické potreby, ošatenie, obuv, uteráky a pod. Môže si priniesť aj elektrospotrebiče podľa potreby (TV prijímač, rádio, varnú kanvicu, a pod.). Suma úhrady za tieto iné činnosti obsahuje osobitná zmluva. 

Tlačivá na stiahnutie:

Vytlačiť