sobota, 21. október 2017

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Poskytovanie sociálnych služieb

Sociálne služby poskytované rozpočtovou organizáciou vychádzajú z potrieb regiónu, požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností organizácie.

Cenníky služieb sú schvaľované obecným zastupiteľstvom a sú súčasťou VZN obce.

Zariadenie je otvorené aj pre verejnosť a prípadní záujemcovia ho môžu osobne navštíviť. Kvalifikovaní odborní zamestnanci im poskytnú všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky prijatia a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a ukážu im, v akom prostredí seniori žijú a trávia voľný čas.

Čítať Ďalej

Vytlačiť

Druhy poskytovaných služieb

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)  je určená fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Čítať Ďalej

Vytlačiť

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov od 1.1.2009.

Čítať Ďalej

Vytlačiť