Navigácia

Obsah

O nás

Novovzniknuté Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča je rozpočtovou organizáciou obce Partizánska Ľupča. Rozpočtová organizácia má právnu subjektivitu.

Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča vzniklo prestavbou bývalej materskej škôlky. Prestavba spočívala v stavebných úpravách existujúcej budovy a v prístavbe dvoch pavilónov v prednej časti pozemku. Tento projekt bol spolufinancovaný úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania, časť úverom z banky a časť z vlastných zdrojov obce.

Dňa 08. 04. 2015 Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča schválilo zriaďovaciu listinu novej obecnej rozpočtovej organizácie pod názvom Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča.

Poslaním novej rozpočtovej organizácie je odstránenie, zmiernenie alebo prekonanie dôsledkov vzniku odkázanosti občanov na pomoc iných osôb a to pri zohľadnení zmien a obmedzení spôsobených procesom starnutia alebo chorobou.

Cieľom je vytvoriť atmosféru skutočného domova s možnosťou uplatnenia práva na súkromie prijímateľov a podnecovať ich k zachovaniu psychického a fyzického zdravia.

Zariadenie pre seniorov KARITA je situované v tichom prostredí Partizánskej Ľupče, kde budú môcť naši seniori plnohodnotne a dôstojne prežívať svoju jeseň života.